Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας αποκτούν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Παράλληλα, ύστερα από την πρακτική άσκηση και μαζί με το πτυχίο τους, αποκτούν το δίπλωμα του Γ’ Πλοιάρχου, του Γ’ Μηχανικού ή του Ναυπηγού – Μηχανολόγου Μηχανικού (ανάλογα με την σχολή που ολοκλήρωσαν) από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Βουλγαρίας.

Όσοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ και στη συνέχεια να το καταθέσουν μαζί με το δίπλωμά τους μεταφρασμένα, στο Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας για να παραλαμβάνουν την πιστοποίηση αναγνώρισης και μετατροπής του Διπλώματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 216/2007 (ΦΕΚ 242 Α) περί προσαρμογής του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών», για τα πτυχία του εξωτερικού, η Ελλάδα εκδίδει πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements).

Τα αποδεικτικά ναυτικών επαγγελματικών σπουδών του εμπορικού ναυτικού, που χορηγούνται από τη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, εφόσον αυτά αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, είναι ισότιμα των αντίστοιχων ελληνικών.

Προκειμένου ένας σπουδαστής, ο οποίος έχει πτυχίο και δίπλωμα από τη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, να μπορέσει να ναυτολογηθεί σε πλοία με ελληνική σημαία, αρκεί να υπογράψει μια αίτηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την έκδοση επικύρωσης αλλοδαπού αξιωματικού μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.